Vedtekter

[printfriendly]

Vedtekter for

Nord-Norgelaget på Romerike

 

Stiftet 9. februar 1957 med endringer av 26. februar 2000, 5. mars 2013 og 8.mars 2017

 1       Navn og tilhørighet

1.1    Lagets navn er ”Nord-Norgelaget på Romerike” .

1.2    Laget skal være partipolitisk nøytralt og uavhengig

1.3    Lagets navn må ikke knyttes til utenforstående virksomhet eller særinteresser

1.4     Laget kan slutte seg til interesseorganisasjoner som arbeider for formål av felles interesse.   Slik tilknytning skal vedtas av generalforsamlingen

 2.        Formål

2.1       Nord-Norgelaget skal være en forening for innflyttere fra Nord-Norge, med det formål å skape etsosialt miljø omkring felles interesser som for eksempel fester, turer, kulturaktiviteter og andrearrangementer som medlemmer måtte være interessert i.

2.2       Nordnorsk kultur og tradisjon skal være retningsgivende for lagets virksomhet.

3.           Rett til å bli medlem av laget har den som oppgir en av disse betingelsene

3.1             Er født, bor eller har vært fastboende i Nord-Norge.

3.2             Er gift med, forlovet med, samboer med eller beslektet i rett opp- eller nedadstigende linje mednoen som oppfyller vilkårene i pkt 3.1

3.3             Styret kan i spesielle tilfeller, og etter skriftlig søknad, gi medlemskap til andre som ikke fyller de krav som er nevnt i pkt 3.1 eller 3.2.

 4.      Opphør av medlemskap

4.1             Utmeldinger skjer alltid fra kalenderårets slutt

4.2             Stryking skjer etter forutgående varsel ved manglende innbetaling av kontingent.

4.3             Eksklusjon finner sted når styret finner at et medlem opptrer i strid med lagets lover, ellermotarbeider lagets formål. En eksklusjon trer i kraft omgående, men kan ankes inn for styret forfornyet behandling. Hvis eksklusjonen opprettholdes kan den ankes inn for første ordinæregeneralforsamling.

 5.      Medlemskontingenten

5.1             Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen for ett kalenderår av gangen.

5.2             Den skal være betalt før ordinær generalforsamling for å gi rett til å være tilstede og avgi stemmeved generalforsamlingen.

5.3             Medlemmer som ikke kan vise gyldig betalt kontingent, må betale pris for ”ikke medlemmer” – ogkan bare delta på de av lagets arrangementer hvor ”ikke medlemmer” har adgang.

6.        Generalforsamlingen

6.1             Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen

6.2             Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 15.mars. Innkallingen skjer skriftlig med 3 ukersvarsel, på e-post til de medlemmer som har dette og i posten til de medlemmene som ikke hare-post. Innkallingen skal inneholde dagsorden og årsmelding.Revidert regnskap, budsjett, valgkomiteens forslag og eventuelt andre mottatte forslag legges frampå årsmøtet

6.3              Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes styret innen 15. januar(poststemplet dato)

6.4             Generalforsamlingen er beslutningsdyktig nr minst 1/10 av stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

6.4.1          Vedtak på generalforsamlingen fattes med simpelt flertall. Vedtektsendringer og oppløsning krever2/3 flertall

6.4.2          Årsmøtets protokoll sendes medlemmene innen 2 måneder etter avholdt generalforsamling

6.5             Dagsorden for ordinær generalforsamling:

6.5.1          Godkjenning av innkalling og dagsorden

6.5.2          Valg av møteleder, møtereferent og 2 til å underskrive protokollen

6.5.3          Kontroll av fullmakter og stemmerett

6.5.4          Årsberetning

6.5.5          Revidert regnskap

6.5.6          Godkjenne ansvarsfrihet for styret.

6.5.7          Budsjett og aktivitetsplan (forventede inntekter og utgifter sett i forhold til de aktiviteter somplanlegges)

6.5.8          Innkomne forslag

6.5.9          Valg av leder og nestleder

6.5.10        Valg av styret og festkomiteleder

6.5.11        Valg av varamedlemmer til styret

6.5.12        Valg av valgkomite

6.5.13        Valg av 3 revisorer

 7.       Ekstraordinær generalforsamling

7.1             Kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller hvis minst 1/10 av medlemmene fremsetterforslag om det. Bare saker som er ført opp på dagsorden for ekstraordinær generalforsamling kanbehandles.

7.2             For innkalling, avstemming, stemmerett og protokoll gjelder samme regler som for ordinærgeneralforsamling

8.       Lagets tillitsvalgte

8.1             Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

8.2             Kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer velges for 2 år av gangen på ordinær generalforsamling, slik at 2 medlemmer står på valg hvert år. Skulle det på grunn av frafall i styret eller av andre årsaker være vanskelig å avgjøre om hvem som skal velges for ett eller to år, skal saken avgjøres med loddtrekning mellom dem det gjelder.

8.3             2 varamedlemmer velges for 2 år av gangen.

8.4             Leder og nestleder skal alltid velges med direkte valg for ett år av gangen.

8.5             Festkomiteens leder(e) velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen.

8.6             Festkomiteen og styret har gratis adgang til lagets arrangementer så fremt laget har økonomi til dette. De som har gratis adgang til lagets ordinære arrangementer forutsettes å hjelpe til når det er nødvendig, og tillitsvalgte kan pålegges å møte opp til lagets arrangementer.

8.7             Styremedlemmer og andre som har direkte utgifter i forbindelse med sine tillitsverv (telefoner, kopieringsutgifter) kan få disse dekket såfremt økonomien tillater det.

8.8          Valgkomiteen består av 3 medlemmer, og velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen, slik at det hvert år velges ett eller to medlemmer.

8.9             Revisor velges av generalforsamlingen for to år av gangen, slik at ett medlem står på valg hvert år.

 9.      Styret

 9.1             Styret skal lede lagets virksomhet, og disponere lagets midler i overensstemmelse med formål og godkjent budsjett.

9.2             Styret skal innkalle til generalforsamling, og sette i verk de tiltak som generalforsamlingen har gjort, og ellers ta initiativ i alle saker som går inn under foreningens formål.

9.3             Styret skal oppnevne delegater til de organisasjoner som laget er medlem av, og føre kontroll med utvalg om komiteer.

9.4             Styret skal sørge for at medlemmene er informert om lagets virksomhet, og arbeide for at laget har et godt omdømme.

9.5             Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styret er til stede.

9.6             Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Ved leders fravær går ikke dobbeltstemmen automatisk over til nestlederen

9.7             Lederen innkaller til styremøter så ofte som lederen finner det nødvendig, eller når minst 2 styremedlemmer forlanger det.

9.8             Festkomiteens ledere kan møte på styremøtene uten stemmerett etter innkalling.

9.9             Det føres vedtaksprotokoll på styremøter, og den skal være tilgjengelig på årsmøte.

9.10           Styret kan gi erkjentlighetsgaver (oppmerksomhet til fortjente medlemmer som har utført en tjeneste for laget)

9.11           Gaver til samarbeidende foreninger i forbindelse med jubileer etc kan gis.

9.12           For større gaver må det foreligge generalforsamlingsvedtak. Slike gaver må ligge innenfor foreningens formål og budsjett.

 10.     Uravstemning

 10.1           Saker av ekstraordinær og/eller vesentlig betydning for laget kan legges fram for uravstemning. For krav om uravstemning gjelder de samme regler som for ekstraordinær generalforsamling.

10.2           Uravstemning kan omgjøre generalforsamlingsvedtak. Uravstemning er gyldig hvis 2/3 av de stemmeberettigede ved utsendelsesdatoen deltar. Uravstemning avgjøres ved simpelt flertall. Bare ny uravstemning kan omgjøre tidligere uravstemningsvedtak.

10.3           Forslag som skal legges fram for uravstemning skal formuleres slik at medlemmene kan ta stilling til saken. Voteringsspørsmålet skal formuleres slik at det skal kunne stemmes ja eller nei. Det skal kun stemmes over en sak.

10.4           Avstemming skal skje på tilsendt skjema, og sendes inn i vedlagt Svar-konvolutt som er påført medlemmets navn. Navnet på konvolutten må kontroleres med hensyn til stemmerett, før konvolutt og stemmeseddel adskilles.

10.5           Fra utsendelse til svarfristens utløp skal det gå minst 3 uker (i begge tilfeller gjelder poststemplets dato). Opptelling kan tidligst foretas en uke etter svarfristens utløp.

10.6           Uravstemningsresultat med stemmesedler og alt underlag skal være tilgjengelig på første ordinære generalforsamling. Det skal velges en komite med 3 medlemmer utenfor styret, som skal kontrollere at uravstemningen har skjedd slik loven foreskriver. Vedtak trer i kraft i det øyeblikk avstemmingsresultatet foreligger.

10.7           Resultatet av uravstemningen er bindende for styret i den spesielle sak, men har ingen konsekvenser for styret i tilfelle avstemmingen går mot styrevedtak.

 11.     Æresmedlemskap

 11.1           Generalforsamlingen kan etter forslag fra styret eller medlemmer innvilge æresmedlemskap for langvarig og fortjenstfullt arbeid for foreningen og dens formål.

11.2           Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent, men skal ha de samme rettigheter som betalende medlemmer.

11.3           Styret kan vedta at æresmedlemmer kan inviteres gratis til spesielle anledninger (jubileer etc)

11.4           Æresmedlemmenes antall kan ikke overstige 2 % av medlemstallet når forslaget settes fram.

11.5           Navnene på æresmedlemmene skal alltid tas med i årsberetningen under eget punkt.

12.     Oppløsning

12.1           Lagets oppløsning kan bare besluttes på den ordinære generalforsamling når forslag om dette er meddelt i innkallelsen

12.2           Vedtak om oppløsning skal avgjøres med 2/3 flertall

12.3           Generalforsamlingen bestemmer med simpelt flertall hvorledes lagets midler skal disponeres, og kan eventuelt velge et avviklingsstyre med bundet mandat.