Årsmelding 2011 -13

Styrets årsberetning for 2013

Styrets beretning:
 
Ved årets utgang hadde laget 323 medlemmer inkludert 6 æresmedlemmer. Dette er en fremgang på 10 personer fra 2012.Styret har gjennomført 6 styremøter inkl. weekendseminar. Weekendseminaret avholdes før sesongstart for å planlegge kommende aktiviteter og for å gjøre nye styremedlemmer og festformenn kjent med deres gjøremål. Seminaret benyttes også til å diskutere hvordan en kan få nye medlemmer i laget, noe som blir stadig viktigere for lagets eksistens. I tillegg har styret vært representert på By- og Bygdelagsforbundets møter og samlinger, samt deltatt på Skedsmo Kulturforums samlinger.
Aktiviteter: Hovedaktiviteten har også dette året vært å arrangere dansefester med bevertning for medlemmene og lagets gjester. Det ble arrangert 6 fester i 2013: Rallaraften i januar, kveiteaften i mars, rekeaften i april, høstfest i september, spekeaften i oktober og julebord i november. Det har vært styrets intensjon å arrangere festene til overkommelige priser, noe vi mener å ha lykkes med. Styret, festkommiteen, samt respektive ektefeller har bidratt til å holde kostnadene nede ved å tilberede mat til 2 av årets fester. Oppslutningen om festene har vært meget god, fra 104 til 175. Julebordet trakk mest folk, med kveiteaften som en god nummer 2. Den gode oppslutningen om arrangementene har gjort at budsjettet stort sett har gått i balanse.I mai ble det arrangert tur til Dublin med 50 deltakere. Knut Gjerstad sto for opplegg og gjennomføring av turen. I løpet av høsten startet laget 2 nye aktiviteter på kveldstid som er blitt godt mottatt av medlemmene, en mulighet til å møtes i en annen setting enn fest/dans. En mandag i måneden er det aktivitets-/håndarbeidskveld på Huseby Gård. Hver tirsdag er det trimtur med start fra gamle Maxbo på Strømmen. Laget bruker nå hjemmesiden og Facebook til å bekjentgjøre våre arrangementer,, noe som reduserer portoutgifter. Elektronisk påmelding til de festene som krever det, letter arbeidet vesentlig og fungerer meget bra. En stor takk til Kirstin Johansen og Jannie Nicolaysen for innsatsen i driften av disse sidene. De medlemmene som ikke har tilgang til hjemmeside og Facebook blir fulgt opp med tradisjonell informasjon gjennom posten.
 
Forbund: Laget er tilsluttet BY- og Bygdelagsforbundet(BBF) hvor vi betaler en årlig kontingent pålydende kr.5,- pr. medlem. BBF  på sin side yter oss, etter søknad, driftstilskudd basert på antall deltakere på vår mest besøkte fest. Beløpet utbetales etterskuddsvis. Vi har i år mottatt kr.5.000. I tillegg har vi søkt om støtte til styreseminar og medlemsturen til Dublin. Disse søknadene ble ikke innvilget.
 
Økonomi:Laget hadde i 2013 driftsinntekter på kr.561.469. Driftskostnadene utgjorde kr.572.640. Dette gir et underskudd på kr.11.171. Et underskudd som er kr.8.793 lavere enn i 2012. I regnskapet inngår også turen til Dublin.Lagets egenkapital er nå på kr.124.465, hvilket må sies å være meget tilfredsstillende.(Revidert regnskap vil bli lagt fram på lagets årsmøte.)Medlemmene oppfordres til å benytte seg av grasrotandelsordningen. Den øker lagets inntekter.
 
Bistand:Vi har fortsatt leveranser fra vår kinesiske samarbeidspartner og er meget fornøyd med maten. Rallaraften og spekemataften ble tilberedt av lagets ”kokker”. For øvrig takker vi ektefeller/samboere som bidrar både med tilbereding av mat, servering, pynting og annen bistand i forbindelse med avvikling av arrangementene. Våre varamedlemmer møter på alle styremøter og er på den måten oppdatert på alt som skjer. Vi takker også Magne Jakobsen for hans bistand med regnskap og Harald Hallstensen for festinnbydelser og trykking.Lokaler:

Vi har kontrakt med Skedsmo Samfunnshus ut 2017.

Musikk:

Musikk for 2014 er bestilt.

Styret benytter anledningen til å takke medlemmene for god oppslutning og støtte i forbindelse med våre tilstelninger. Vi ser gjerne at våre medlemmer inviterer med seg yngre personer nordfra, slik at foreningen kan få ned gjennomsnittsalderen. Dette er meget viktig for lagets eksistens. Dersom medlemmene har tanker om lagets utvikling og framtidig drift er vi meget takknemlige for innspill.

Æresmedlemmer i Nord-Norgelaget for Nedre Romerike pr.31.12.2013:

Asbjørn Aspevik

Torbjørn Christensen

Knut Gjerstad

Magne Jakobsen

Per Karstensen

Kolbjørn Nicolaysen

Styret har i 2013 bestått av:

Leder: Knut Gjerstad

Nestleder: Magnar Tombre

Kasserer: Helen Berg

Sekretær: Bjørg Antonsen

Styremedlem: Kirstin Johansen

Styremedlem: Gunn Torhild Jensen

Varamedlemmer til styret:

Knut Ove Steinkjer

May-Solveig Larsen

Ledere for festkomiteen:

Jannie Nicolaysen

Tom Gundersen

Solveig Bakken

Revisor:

Anders Andersen og Øyvind Engen

Valgkomite:

Vigdis Gjerstad, Synnøve Engen og Liv Andersen

 

 

For styret

 

Knut Gjerstad

leder

 
 
Nord-Norgelaget for Nedre Romerike

Styrets årsberetning for 2012

 

Styrets beretning:

Ved årets utgang hadde laget 313 medlemmer inkludert 6 æresmedlemmer. Dette er en tilbakegang på 22 personer fra 2011.

Styret har gjennomført 7 styremøter inkl. weekendseminar. Weekendseminaret avholdes før sesongstart for å planlegge kommende aktiviteter og for å gjøre nye styremedlemmer og festformenn kjent med deres gjøremål. Seminaret benyttes også til å diskutere hvordan en kan få nye medlemmer i laget, noe som blir viktigere og viktigere for lagets eksistens. I tillegg har styret vært representert på By-og Bygdelagsforbundets møter og samlinger, samt deltatt på Skedsmo Kulturforums samlinger.

Hovedaktivitet har også i dette året bestått i å arrangere dansefester med bevertning for medlemmer og lagets gjester. Det ble arrangert 6 fester i 2012: Rallaraften i januar, kveiteaften og 55 års-jubileum i mars, rekeaften i april, høstfest i september, spekeaften i oktober og julebord i november. Det har vært styrets intensjon å arrangere festene til overkommelige priser, noe vi mener å ha lykkes med. Styret, festkomiteen, samt respektive ektefeller har bidratt til å holde kostnadene nede ved og tilberede mat til 2 av årets fester.

Oppslutning om festene har vært meget bra, fra 105 til 173, som vanlig er det kveiteaften som trekker flest folk. Det har vært god deltakelse på arrangementene som stort sett har gått i balanse. Minuset er jubileumsfesten som gikk med kr. 19000.- i underskudd.

I mai ble det arrangert tur til Berlin med 44 deltakere. Knut Gjerstad stod for opplegg og gjennomføring av turen.

Laget bruker nå hjemmesiden og Facebook som sosiale medier, noe som reduserer portokostnadene i og med at vi bruker disse mediene til å bekjentgjøre våre arrangementer. Vi har også kommet i gang med elektronisk påmelding til de festene som krever dette, noe som letter arbeidet vesentlig.

En spesiell takk Kirstin Johansen og Jannie Nicolaysen for deres innsats for oppdatering på disse sidene.

 

Forbund:

Laget er tilsluttet By-og Bygdelagsforbundet (BBF) hvor vi betaler en årlig kontingent pålydende kr. 5.- pr. medlem. BBF på sin side yter oss, etter søknad, driftstilskudd basert på antall festdeltagere på vår mest besøkte fest. Beløpet utbetales etterskuddsvis. Vi har i år mottatt kr. 5000.- . I tillegg har vi søkt om støtte i forbindelse med oppretting av hjemmeside og mottatt kr. 5500.- til dette formål.

Økonomi:

Laget hadde i 2012 en driftinntekt på kr. 421628. Drifts kostnadene utgjorde kr.441592, dette gir et underskudd på kr.19964, resultatet er dårligere enn budsjettert noe som skyldes jubileumsfesten som ble noe dyrere enn forventet. I regnskapet inngår også turen til Berlin.

Lagets egenkapital er nå på kr.135000 hvilket må sies å være meget tilfredsstillende.(Revidert regnskap vil bli lagt frem på lagets årsmøte).

Grasrotandelen har vært med på å øke lagets inntekter og medlemmene oppfordres til å ta i bruk denne muligheten.

Bistand:

Høsten 2012 fikk vi melding fra vår faste kinesiske leverandør om at de skulle selge restauranten og dermed opphørte våre leveranser fra dem. Vi kontaktet den nye eieren som sa ja til et samarbeide,  og heldigvis for oss viste det seg at kokken skulle fortsette i det nye selskapet. Vi har allerede fått leveranser både til septemberfesten og julebordet. Maten var som tidligere meget god. Rallaraften og spekemat aften ble tilberedt av lagets ”kokker”. Forøvrig takk til ektefeller/samboere som bidrar både med tilberedning av mat, servering, pynting og annen bistand i forbindelse med avvikling av arrangementene. Våre varamedlemmer møter på alle styremøter og er på den måten oppdatert på alt som skjer.

Vi takker også Magne Jakobsen for hans bistand med regnskap og Harald Hallstensen for festinnbydelser og trykking.

Lokaler:

Vi har kontrakt med Skedsmo Samfunnshus ut 2017.

Musikk:

Musikk for 2013 er bestilt. Styret benytter anledningen til og takke medlemmene for god oppslutning og støtte i forbindelse med våre tilstelninger. Vi ser gjerne at våre medlemmer inviterer med seg yngre personer nordfra, slik at foreningen kan få ned gjennomsnittsalderen.  Dette er meget viktig for lagets eksistens. Dersom medlemmene har tanker om lagets utvikling og fremtidige drift er vi meget takknemmelig for innspill.

Æresmedlemmer i Nord-Norgelaget for Nedre Romerike pr. 31.12.2012:

Asbjørn Aspevik

Torbjørn Christensen

Knut Gjerstad

Magne Jakobsen

Per Karstensen

Kolbjørn Nicolaysen

Styret har i 2012 bestått av:

Leder:                          Knut Gjerstad

Nestleder:                   Magnar Tombre

Kasserer:                    Helen Berg

Sekretær:                    Bjørg Antonsen

Styremedlem:           Kirstin Johansen

Styremedlem:          Gunn Torild Jensen

Varamedlemmer til styret:

Knut Ove Steinkjer

May-Solveig Larsen

Ledere for festkomiteen:

Jannie Nicolaysen

Tom Gundersen

Solveig Bakken

Revisorer:

Anders Andersen, Øyvind Engen.

Valgkomite:

Vigdis Gjerstad, Synnøve Engen og Johan Fredrik Horn.

For styret i Nord-Norgelaget  for nedre Romerike  Knut Gjerstad  /leder

 
 
 
 
 
 
Nord-Norgelaget for Nedre Romerike
Styrets årsberetning for 2011
 
Styrets beretning:
 
Ved årets utgang hadde laget 335 medlemmer inkludert 4 æresmedlemmer. Dette er en oppgang på 16 personer fra 2010.
Styret har gjennomført 7 styremøter inklusiv et weekend seminar. Weekend seminaret avholdes før sensongstart for å planlegge kommende aktiviteter og for å gjøre nye styremedlemmer og festformenn kjent med deres gjøremål.
I tillegg har styret deltatt på By-og Bygdelagsforbundets møter og samlinger, samt vært representert på Skedsmo Kulturforums samlinger.
Hovedaktivitet har også dette året bestått i å arrangere dansefester med bevertning for medlemmer og gjester. Det ble arrangert 6 fester: Rallarfest i januar, kveiteaften i mars, rekeaften i april, høstfest i september, dansefest i oktober og julebord i november. Det har vært styrets intensjon å arrangere festene til overkommelige priser, noe vi mener å ha lykkes med. Styret, festkomiteen samt deres respektive ektefeller har bidratt til å holde kostnadene nede ved å tilberede mat til 2 av årets fester.
I mai ble det arrangert til Barcelona hvor 44 medlemmer deltok. Knut Gjerstad sto for arrangementet som var meget vellykket.
Oppslutningen om festene har variert fra ca 90 til ca 170, men som vanlig var det kveiteaften og julebordet som trakk flest folk.  Det har vært god oppslutning om arrangementene og festene har stort sett gått i balanse.
Laget har i løpet av året tatt i bruk sosiale medier. Ved hjelp av firmaet Scanprint har vi fått produsert vår egen hjemmeside. Den har resultert i flere nye medlemmer, bedre tilgjengelighet, elektronisk påmelding til festene og en betydelig besparelse på utgifter til porto.  Takket være Kirstin  Johansen og Jannie Nicolaysen er vi også på facebook og Kirstin er i tillegg den som sørger for at hjemmesiden til enhver tid er oppdatert.
 
 
Forbund:
Laget er tilsluttet By- og Bygdelagsforbundet (BBF) hvor vi betaler en årlig kontingent pålydende kr. 5,- pr. medlem.  BBF på sin side yter oss, etter søknad, driftstilskudd basert på antall festdeltagere på vår mest besøkte fest. Beløpet utbetales etterskuddsvis og vi har i år mottatt kr. 5.500,-
Laget har også deltatt på kulinarisk aften med to medlemmer.
Økonomi:
Laget hadde i 2011 en driftsinntekt på kr 439495 og driftskostnadene utgjorde kr 434389.
Dette gir et driftsoverskudd på kr 5106, resultatet er bedre enn budsjettert noe som skyldes at kostnadene har blitt lavere enn forventet.
I regnskapet er også turen til Barcelona tatt med.
Vår egenkapital er nå på kr. 155500 hvilket må sies å være meget tilfredsstillende.
(Revidert regnskap vil bli lagt frem på lagets årsmøte)
Grasrotandelen har vært med på å øke lagets inntekter og medlemmene oppfordres til å ta i bruk denne muligheten.
 
 
 
 
 
Bistand
Vår flinke kinesiske kokk har stått oss bi også i 2011 med å tilberede maten både til kveiteaften og julebordet. Vi setter stor pris på hans kokeferdigheter. Spekemat til oktoberfesten ble tilberedt av styrets medlemmer.  For øvrig er vi stor takk skyldig til styrets og festkomiteens ektefeller/samboere som bidrar både med tilberedning av mat, servering, og annen bistand ved forberedelsene og avvikling av festene.
Til lagets øvrige drift takker vi Magne Jakobsen for hans bistand med regnskap, Harald Hallstensen for hans festinnbydelser og Magne Jonassen for bistand med hjemmesiden.
Lokaler:
Laget er godt fornøyd med lokalene til Skedsmo Samfunnshus og vi har bestilt festlokalet frem til 2016.
 
Musikk:
Det er forhåndsbestilt musikk for hele 2012.
Styret benytter anledningen til å takke medlemmene for god oppslutning og støtte i forbindelse med våre tilstelninger. Vi ser gjerne at medlemmene forsøker å invitere med seg yngre personer nordfra da gjennomsnittsalderen på dagens medlemmer stadig øker uten at yngre krefter kommer inn. Til slutt vil vi igjen minne om at styret er takknemlig for alle innspill fra medlemmene med tanke på lagets fremtidige drift.
Æresmedlemmer i Nord-Norgelaget for Nedre Romerike pr.31.12.11
Torbjørn Christensen
Magne Jacobsen
Per Karstensen
Kolbjørn Nicolaysen
Styret har i 2011 bestått av:
Leder              :           Knut Gjerstad
Nestleder        :           Magnar Tombre
Kasserer          :           Helen Berg
Sekretær         :           Unn May Mathisen
Styremedlem  :           Bjørg Antonsen
Styremedlem  :           Kirstin Johansen
Varamedlemmer til styret:
Kjell I. Eide
Knut O.Steinkjer
Ledere for festkomiteen:
Jannie Nicolaysen
Tom Gundersen
Solveig Bakken
 
 
Revisorer:
Anders Andersen, Øyvind Engen
Valgkomite:
Vigdis Gjerstad, Synnøve Engen og Johan Fredrik Horn.
 
 
For styret
Knut Gjerstad
Leder

 Nord-Norgelaget for Nedre Romerike