Årsberetning 2016

Nord-Norgelaget på Romerike

Styrets årsberetning for 2016

Styrets beretning: 
Ved årets utgang hadde laget 303 medlemmer inkludert 6 æresmedlemmer. Dette er en nedgang på 51 personer fra 2015.Styret har gjennomført 6 styremøter inkl. weekendseminar. Weekendseminaret avholdes før sesongstart for å behandle større saker, planlegge kommende aktiviteter og for å gjøre nye styremedlemmer og festformenn kjent med deres gjøremål. Seminaret benyttes også til å diskutere hvordan en kan få nye medlemmer i laget, noe som blir stadig viktigere for lagets eksistens. I tillegg har styret vært representert på By- og Bygdelagsforbundets møter og samlinger og har 2 av våre medlemmer, Helge C. Ruud og Trond Jegersen, i styret for BBF. Vi har også deltatt på Skedsmo Kulturforums samlinger.

Aktiviteter:
Hovedaktiviteten har også dette året vært å arrangere dansefester med bevertning for medlemmene og lagets gjester. Det ble arrangert 6 fester i 2016: Rallaraften i januar, kveiteaften i mars, rekeaften i april, høstfest i september, spekeaften i oktober og julebord i november. Det har vært styrets intensjon å arrangere festene til overkommelige priser, noe vi mener å ha lykkes med. Styret, festkommiteen, samt respektive ektefeller har bidratt til å holde kostnadene nede ved å tilberede mat til 3 av årets fester. Oppslutningen om festene har vært meget god, fra 81 til 142. Rekeaften trakk mest folk, med julebordet som en god nummer to. Den gode oppslutningen om arrangementene har gjort at budsjettet stort sett har gått i balanse. I mai ble det arrangert tur til Riga. 23 av våre medlemmer benyttet denne anledningen. For 3. gang ble det i november arrangert julebordtur til Kiel hvor 35 av lagets medlemmer deltok. Her ble det avholdt miniseminar:

Hvordan få flere og aktive medlemmer.
En stor takk til Knut for den jobben han gjør for at vi får lærerike og hyggelige turer.Mulighet til å møtes i en annen setting har slått godt an og aktivitetskveldene en mandag i måneden på Huseby gård og gåturene hver tirsdag kveld brukes flittig. I desember leverte vi 66 par sokker, 5 luer, 3 halser, 2 par tova tøfler og 1 par tova votter fra aktiviteten på Huseby gård, til Frelsesarmeen. I 2016 har vi også fortsatt med bowling hver torsdag. Det har vært god oppslutning om tilbudene, så alle aktivitetene vil bli videreført i 2017. Det ble ikke arrangert skiturer i 2016. Mangelen på snø gjør det uforutsigbart. Takk til Jannie, Helge/Magnar og May Solveig som tar på seg jobben med oppfølging av aktivitetene.Lagets aktive bruk av hjemmesiden og Facebook til å bekjentgjøre våre arrangementer, gir oss god kontakt med medlemmene og vi har fått mange nye medlemmer på denne måten. Elektronisk påmelding til de festene som krever det, letter arbeidet vesentlig og fungerer meget bra. En stor takk til Kirstin og Jannie for innsatsen i driften av disse sidene. De medlemmene som ikke har tilgang til hjemmeside og Facebook blir selvfølgelig fulgt opp med tradisjonell informasjon gjennom posten.

Forbund:
Laget er tilsluttet By- og Bygdelagsforbundet(BBF) hvor vi betaler en årlig kontingent pålydende kr.5,- pr. medlem. BBF på sin side yter oss, etter søknad, driftstilskudd. Beløpet utbetales etterskuddsvis. Vi har i år mottatt kr.5.000. I tillegg har vi fått kr.4.500 til garn, til produktene som tildeles Frelsesarmeen.økonomi:Laget hadde i 2016 driftsinntekter på kr.497.827. Driftskostnadene utgjorde kr.483.433. Dette ga et overskudd på kr.14.394. Lagets egenkapital er nå på kr.133.273, hvilket må sies å være meget tilfredsstillende.(Revidert regnskap vil bli lagt fram på lagets årsmøte.)

Medlemmene oppfordres til å benytte seg av grasrotandelsordningen. Den øker lagets inntekter.

Bistand:Vi har fortsatt leveranser fra vår kinesiske samarbeidspartner og er meget fornøyd med maten. Rallaraften, rekeaften og spekemataften ble tilberedt av lagets egne ”kokker”. For øvrig takker vi ektefeller/samboere som bidrar både med tilbereding av mat, servering, pynting og annen bistand i forbindelse med avvikling av arrangementene. Våre varamedlemmer møter på alle styremøter og er på den måten oppdatert på alt som skjer. Vi takker også Magne Jakobsen for hans bistand med regnskap og Harald Hallstensen for festinnbydelser og trykking.

Lokaler:

Vi har kontrakt med Skedsmo Samfunnshus ut 2020.

Musikk:

Musikk for 2017 er bestilt.

Styret benytter anledningen til å takke medlemmene for god oppslutning og støtte i forbindelse med våre tilstelninger. Vi ser gjerne at våre medlemmer inviterer med seg yngre personer nordfra, slik at foreningen kan få ned gjennomsnittsalderen. Dette er meget viktig for lagets eksistens. Dersom medlemmene har tanker om lagets utvikling og framtidig drift er vi meget takknemlige for innspill.

Æresmedlemmer i Nord-Norgelaget på Romerike pr.31.12.2016:

Asbjørn Aspevik, Torbjørn Christensen, Knut Gjerstad, Magne Jakobsen, Per Karstensen og Kolbjørn Nicolaysen

Styret har i 2016 bestått av:

Leder: Synnøve Engen

Nestleder: Morten Dahl

Kasserer: Helen Berg

Sekretær: Bjørg Antonsen

Styremedlem: Kirstin Johansen Ruud

Styremedlem: Gunn Torhild Jensen

Varamedlemmer til styret:

Magne Jonassen

May-Solveig Larsen

Ledere for festkomiteen:

Jannie Nicolaysen

MagnarTombre

Solveig Bakken

Revisor:

Anders Andersen og Øyvind Engen

Valgkomite:

Vigdis Gjerstad, Liv Andersen og Asbjørn Aspevik

For styret

Synnøve Engen

leder